Om Geoparken

Geoparken Bohusgranit

Hej och välkommen till GeoParken Bohusgranit!

 

Du kommer att få vara med om en resa i tid och rum i den vackra Stålerödsdalen utanför Hunnebostrand och Smögen i vackra Bohuslän.

 

En geopark kan sammanfattningsvis sägas vara ett geografiskt område av vetenskapligt intresse för geologi, arkeologi, ekologi och kultur.

 

FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco, har bestämt vad som skall gälla för de geopaker, som finns på deras listor. Listorna är i princip förteckningar över av Unesco godkända geoparker. Det finns en lista för Europa och en för övriga världen. Vår park är inte avsedd för dessa listor.

 

GeoParken Bohusgranit invigdes den 19 juli 2014, läs gärna här om invigningen; www.smögenbryggan.se

 

Stigen med skyltar och annan information, som Du kan få här på hemsidan och i en särskild skrift för 60 kronor, tar oss ofantliga 920 miljoner år tillbaka i tiden. Du får också en beskrivning av varför geoparksområdet ser ut som det gör idag.

Vi hoppas kunna ge en bild även av hur människorna i dalen har haft det genom tiderna.

 

Geoturismen ökar i hela världen och geocaching är populärt. Det kommer att finnas även hos oss.

 

Någon undrar kanske varför bohusgraniten är så unik? Det beror bland annat på att norra Bohusläns granitområde har en väl synlig granitkropp till skillnad mot andra som är tätt bevuxna med skog och annat. Det har inneburit att morfologin, formerna, har blivit unika med bland annat avrundade hällar, sprickdalar o dyl. Mötet med västerhavet har skapat unika förutsättningar för växt- och djurliv. Kanske kan norra Bohusläns granitområde bli en geopark på Unescos lista?

 

Givetvis finns vi även på facebook.

 

Välkomna!

Kent Christensson, ordförande i föreningen samt entreprenör och markägaren

GEOLOGI

Vad menar man med geologi?

Biologi känner vi till för att det är ett ämne i skolan. Geologi är kunskapen om jordklotets uppkomst, sammansättning och förändringen av berg- och jordarter.

 

Geologin ingår som en del i det mer omfattande ämnet geovetenskap. Inom geologin finns flera delämnen, som bergartslära (petrologi), mineralvetenskap (mineralogi), deformationslära (tektonik), kunskapen om sediment (sedimentologi), lagerföljder (stratigrafi) och kunskapen om fossil (paleontologi). Bergarters åldrar kan bestämmas med hjälp av fossil eller olika grundämnens sönderfallshastigheter. Med hjälp av dessa åldersbestämningar har den geologiska tidskalan fastställts.

 

 

Arkeologi och kultur

Arkeologi är kunskapen om människans förhistoria, alltså den tid där det inte finns skriven text att tillgå. Arkeologi är studiet av människans materiella kultur, alltså studiet av hennes lämningar eller artefakter.

 

Inom geoparksområdet finns det två stenåldersboplatser, hällristning (bronsålder) och Du når enkelt ett bronsåldersröse. Genom bland annat skyltar kommer vi att beskriva ålder, fynd och läge i förhållande till dåtidens naturliga förutsättningar.

 

Tidsmässigt hänförs stenålder, bronsålder och järnålder till olika perioder beroende på vilka geografiska områden man studerar. De olika åldrarna är i sin tur indelade i olika perioder. De olika åldrarna har heller inga skarpa gränser utan flyter i varandra bl a beroende på olika geografiska och kulturella förhållanden.

 

Ur Wikipedia har följande hämtats:

 

En enkel uppdelning av stenåldern är äldre stenålder med början för ca 2,3 miljoner år sedan och yngre stenåldern för ca 10 000 år sedan.

Bronsåldern i Sydskandinavien brukar normalt omfatta perioden 1800-550 f Kr.

Järnåldern börjar i Nordeuropa ca 500 f Kr och avslutas ca 1050 e Kr.

 

Läs mer om vårt arkeologiska projekt HÄR

 

 

 

Ekologi och Biologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.

 

GeoParken kommer att visa också samspelet mellan geologin (det oorganiska) och de levande organismerna ( det organiska). Genom inventeringar kommer vi att visa vilka växter och djur som förekommer längs stigen och deras koppling till de geologiska förhållandena.

 

Eftersom vi arbetar med att skapa en modell kommer inventeringarna inte att vara fullständiga, men det kommer att bli en fullödig exempelsamling.

 

Se bilder från de ekologiska projekt som görs i GeoParken HÄR

Copyright @ All Rights Reserved