Medlem

Bli medlem

 

Hej,

 

Välkommen till föreningen Geoparken Bohusgranit!

 

Vad roligt att du vill vara med som medlem, oavsett om det är som stödjande eller som aktiv är du välkommen!

 

Genom att bli medlem har du alltid tillgång till information, får erbjudanden och kan vara med i den samvaro vi planerar att ha här i Geoparken. Vi kommer att ordna resor, guidade turer och kurser mm i framtiden där du som är medlem kommer att få rabatter och/eller får vara med och organisera aktiviteten.

 

Medlemsavgiften gäller för 1 år i taget och för år 2016 är avgiften: 50 kr.

 

I dagsläget blir man medlem genom att fylla i formuläret bredvid här eller att höra av sig via telefon: 076-3180342 / 0706-663963 eller mail: info@geoparkenbohusgranit.com

 

Nedan kan man läsa stadgarna.

 

Välkomna!

 

 

 

Stadgar för Föreningen GeoParken Bohusgranit

 

§ 1 Namn

Föreningens namn är Föreningen GeoParken Bohusgranit nedan kallad FGB och har sitt säte med adress Ståleröd Ljungliden 1, 456 93 Hunnebostrand i Sotenäs kommun.

 

§ 2 Form

Föreningen är en ideell förening och står självständig mot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen.

 

§ 3 Syfte och målsättning

FGB skall verka för bildandet av en geopark för Norra Bohusläns granitområde enligt Sveriges Geologiska Utredningarnas och UNESCO:s standard samt i övrigt verka för forskning och kunskapsspridning inom ämnesområdena geologi, arkeologi, ekologi och kultur. Föreningen skall verka för en hållbar utveckling av besöksnäringen inom de nämnda områdena.

 

§ 4 Medlemskap

FGB är en öppen förening. Medlem är den som avlagt medlemsavgift. Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöte.

 

§ 5 Möten

Medlemsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg. Årsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg och skall behandla följande ärenden: Verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer samt fastställande av medlemsavgift.

 

§ 6 Styrelse

Styrelsen beslutar i löpande frågor och är underställdmedlems- och årsmöte. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig. Styrelsemöte skall hållas minst 4 gånger per år och om möjligt i anslutning till medlems- eller årsmöte. Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsen skall bestå av minst 3 ordinarie och 2 suppleanter.

 

§ 7 Verksamhetsår

FGB:s verksamhetsår löper från första januari till sista december.

§ 8 Uteslutning

Medlem som klart bryter mot FGB:s stadgar eller målsättning, kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne har rösträtt.

 

§ 9 Omröstning

Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid medlems- och årsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening, utom vid personval, där lotten skiljer. Personval skall vara slutet.

 

§ 10 Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.

 

§ 11 Upplösning

FGB:s upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna överföras till Sotenäs kommun i syfte att stödja organisationer eller föreningar med liknande målsättning.

 
 

Ny medleminformation

 

Vänligen kika på startsidan under alla våra aktiviteter och hör av er till vår ordförande om ni kan komma ut och hjälpa till.

Ring: 0706-318 03 42

DU behövs!

VAR MED OCH TÄVLA OM LOKALPRODUCERADE PRISER FRÅN SOTENÄS GENOM ATT SVARA PÅ 15 FRÅGOR!

 

Du behöver endast svara på dessa 15 frågor för att få vara med i utlottningen av olika lokala produkter som utlottas! Det är hantverk, honung, spel, boende, aktiviteter mm mm.

Tävlingen pågår fram till 31/12 2016 där flera vinnare dras varje månad från den 1/9 och året ut.

 

BAKGRUNDEN TILL FRÅGORNA

 

Orsaken är att Bohuslän har berikats med ett Leaderprojekt från Jordbruksverket, via Geoparken Bohusgranits förening i Sotenäs kommun. Parken är idag ganska känd genom att man visar på plats geologi, arkeologi, ekologi och kultur. Geoparken Bohusgranits förening kommer nu att hjälpa till att ta fram underlag för hur man bättre kan lyfta fram spännande natur- och kulturplatser med ny digital teknik och gott värdskap. Projektet/pilotstudien bär namnet:

 

”Det goda värdskapet för ett hållbart natur- och kulturarv”.

 

VARFÖR BÖR MAN LYFTA FRAM KULTURMILJÖPLATSERNA?

 

Analyser har gjorts om vad besökaren helst vill uppleva och nyligen kom Visit Sweden med en rapport att kulturupplevelser står högt upp på önskelistan. Att få uppleva omgivningens lokala kulturhistoria är det som gör resan minnesvärd, samt att man vill att vi börjar anpassa oss mer till den nya tiden där besökaren har krav på god service och flexibilitet i ett aktivt värdskap. Detta gäller även för lokalbefolkningen och dess gäster.

 

Projektet/pilotstudien ska vlsualisera och lyfta fram vissa natur- och kulturmiljöer med intressanta fornlämningsplatser. Tanken är att vi i framtiden ska kunna få en spännande inblick i hur man kunde ha levt i Bohuslän förr i tiden samt att området kan användas i samhället på olika sätt, till besöksnäringen och lokalbefolkningen t ex.

Vi ska försöka locka fram berättelser från Bohuslän, historier som är både sanna och nästan sanna samt vanliga och ovanliga händelser. Dessa kan vi återanvända i återberättelser på olika sätt, projektledaren kallar detta för ”historytelling”.

 

NYA DIGITALA MÖJLIGHETER

 

Besökaren vill även att man arbetar aktivt med att göra mer digitalt för att göra livet enklare som besökare. Vissa platser kan man uppleva enbart genom ett besök medan andra kräver hjälp av ny digital teknik, som Augmented- och Mixed Reality samt Internet Of Things, för att tolkas på bästa sätt.

I projektet kommer vi att ta stor hänsyn till hur ungdomar vill uppleva natur- och kulturarvet, både för kulturarvets fortlevnad som för ungdomarnas egen känsla för sin historia (där vi har rötter bl a runt Medelhavet). Vi tror på att den nya digitala tekniken kan bli ett av sätten som man kan att nå fram till ungdomarnas intresse.

 

HÅLLBAR EKONOMI

 

Projektet/pilotstudien ska även uppmuntra till både delnings- som cirkulärekonomi, för att vi ska på bästa sätt kunna arbeta med hållbarhet (viktigt är även att själva ordet ”hållbarhet” även innefattar att värna om människan/personalen/kunden).

Cirkulär ekonomi är när man återanvänder varor och tjänster i största mån, delningsekonomi handlar oftast om när man ser till att man tex via olika arrangemang kan hyra, dela eller låna saker av varandra istället för att själv äga allt.

 

DET GODA VÄRDSKAPET

 

Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att se dem vi möter som våra gäster, oavsett om de är kunder, turister, patienter eller kollegor. Värdskap rymmer begrepp som service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet. Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till människor och situationer vi möter.

En av de viktigaste förutsättningarna är att man alltid utgår från kunden/gästens förutsättningar och perspektiv och har just det i fokus i sitt arbete.

 

JÄMSTÄLLDHET

 

Projektet/pilotstudien ska ha fokus i tillväxtarbetet på hur man än mer kan inkludera människor ur dessa ”grupper”; äldre, unga, funktionsnedsatta, nyanlända och ensamma föräldrar.

 

Frågorna handlar om hur vi kan göra livet lättare för besökare, under fritiden när man är hemma eller under besök när man är ute och reser. Det handlar om hur du upplever tillgången till natur- och kulturmiljöerna samt hur du upplever bemötandet/värdskapet. Hur du önskar att både du och andra blir bemötta när ni ska uppleva natur- och kulturarvsmiljöerna.

 

Frågorna berör dig, dina nära och kära samt kunder och medborgare som du omger dig med.

 

Här kommer frågorna:

 

1) Vilket yrke har/hade du eller studerar till?

 

2) Vilken är din ålder?

 

3) Hur lever du (ensam, som sambo med vuxna barn eller med en partner, i ett särboförhållande etc)?

 

4) Brukar du åka kollektivt på din fritid (tex om du är ute och vid natur- och kulturmiljöer)?

 

5) Vilken kommun bor du i?

 

6) Är du med i någon förening, eller vill vara med i? Om i så fall vilken slags förening och vad vill du man ska göra för att din fritid ska bli spännande och bra för dig?

 

7) Vilka kulturarvsplatser har du sett som du tyckte var speciella, i Bohuslän eller någon annanstans, och varför? Var det någon förbättring man borde göra där som du tänkte på?

 

8) Vilka kulturarvsplatser skulle du vilja uppleva som du har hört talas om, i Bohuslän eller någon annanstans, och varför? Om inte vad skulle krävas för att locka ut dig till dem?

 

9) Har du någon speciell berättelse/historia som du har upplevt eller hört om, i Bohuslän eller någon annanstans, som du kan dela med dig av?

 

10) Har du hört om den här tekniken tidigare, Augmented- och Mixed Reality samt Internet Of Things, som vi bland annat vill använda oss av för att lyfta fram natur- och kulturplatserna? Vad tyckte/tycker du om detta? Har du exempel på bra sätt att göra detta och/eller vad man bör undvika?

 

11) Har du upplevt eller hört om något som är ett riktigt gott värdskap för besökare och ortsboende, i Bohuslän eller någon annanstans? Ett sämre som man bör undvika?

 

12) Har du barn eller barnbarn, eller tar ofta hand om andra barn? Vad brukar ni i så fall göra, vad vill ni göra och vad kan ni göra om du är ensam med barnet/barnen?

 

13) Har du sett/hört/varit med om själv hur man ur projektets framlyftna ”grupper” kan ha problem med att få uppleva olika natur- och kulturplatser genom ett gott värdskap?

Har du exempel på bra sätt att stödja dem?

(Det gäller äldre, unga, funktionsnedsatta, nyanlända och ensamma föräldrar)

 

14) Har du varit i Sotenäs och vad fick dig att åka just dit och just då? Någon kulturplats du upplevde? Vad är bra och vad är mindre bra värdskap i Sotenäs?

 

15) Om du är från Sotenäs, är du året-om-boende eller visstidsboende? Någon kulturplats du upplevde? Vad är bra och vad är mindre bra värdskap i Sotenäs?

 

Maila dina svar till projektledaren: uddevallahelen@gmail.com

TACK OCH LYCKA TILL!

/Helen Andersson,

Projektledare för Föreningen Geoparken Bohusgranit

Copyright @ All Rights Reserved