Medlem

Bli medlem

 

Hej,

 

Välkommen till föreningen Geoparken Bohusgranit!

 

Vad roligt att du vill vara med som medlem, oavsett om det är som stödjande eller som aktiv är du välkommen!

 

Genom att bli medlem har du alltid tillgång till information, får erbjudanden och kan vara med i den samvaro vi planerar att ha här i Geoparken. Vi kommer att ordna resor, guidade turer och kurser mm under 2018 där du som är medlem kommer att få tillgång till både rabatter och gärna får vara med och organisera aktiviteten.

 

Medlemsavgiften gäller för 1 år i taget och för år 2018 är avgiften 50kr.

 

Man blir medlem genom att sätta in summan på BG: 5091-6600

Glöm inte skriv namn, adress och telefonnummer.

 

Det går även bra att fylla i formuläret här bredvid eller att höra av sig via telefon: 076-3180342 / 0706-663963 eller mail: info@geoparkenbohusgranit.com

 

Efter det kommer ordförande att sända ett välkomstbrev med inbetalningskort och information om lite kul som händer under 2018!

 

Välkomna!

 

 

 

Stadgar för Föreningen GeoParken Bohusgranit

 

§ 1 Namn

Föreningens namn är Föreningen GeoParken Bohusgranit nedan kallad FGB och har sitt säte med adress Ståleröd Ljungliden 1, 456 93 Hunnebostrand i Sotenäs kommun.

 

§ 2 Form

Föreningen är en ideell förening och står självständig mot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen.

 

§ 3 Syfte och målsättning

FGB skall verka för bildandet av en geopark för Norra Bohusläns granitområde enligt Sveriges Geologiska Undersökningar och UNESCO:s standard samt i övrigt verka för forskning och kunskapsspridning inom ämnesområdena geologi, arkeologi, ekologi och kultur.

Föreningen skall även verka för en hållbar utveckling av besöksnäringen inom de nämnda områdena.

 

§ 4 Medlemskap

FGB är en öppen förening. Medlem är den som avlagt medlemsavgift. Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöte.

 

§ 5 Möten

Medlemsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg. Årsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg och skall behandla följande ärenden: Verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer samt fastställande av medlemsavgift.

 

§ 6 Styrelse

Styrelsen beslutar i löpande frågor och är underställdmedlems- och årsmöte. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig. Styrelsemöte skall hållas minst 4 gånger per år och om möjligt i anslutning till medlems- eller årsmöte. Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsen skall bestå av minst 3 ordinarie och 2 suppleanter.

 

§ 7 Verksamhetsår

FGB:s verksamhetsår löper från första januari till sista december.

§ 8 Uteslutning

Medlem som klart bryter mot FGB:s stadgar eller målsättning, kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne har rösträtt.

 

§ 9 Omröstning

Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid medlems- och årsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening, utom vid personval, där lotten skiljer. Personval skall vara slutet.

 

§ 10 Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.

 

§ 11 Upplösning

FGB:s upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna överföras till Sotenäs kommun i syfte att stödja organisationer eller föreningar med liknande målsättning.

 
 

Ny medleminformation

 

Vänligen kika på startsidan under alla våra aktiviteter och hör av er till vår ordförande om ni kan komma ut och hjälpa till.

Ring: 0706-318 03 42

DU behövs!

Copyright @ All Rights Reserved